Centrum vodní zábavy Kdyně

Návštěvní řád

Slouží k ochraně zdraví a bezpečnosti všech návštěvníků centra vodí zábavy. Návštěvníci jsou povinni se s tímto řádem seznámit, a jeho ustanovení dodržovat. Při neukázněném chování návštěvníka a nedodržování návštěvního řádu bude návštěvník vykázán z celého objektu bez nároku na vrácení vstupného.

Vstup do Centra vodní zábavy

• Vstup do prostor centra je povolen osobám od 1 roku pouze v určené provozní době s platnou vstupenkou, kterou si návštěvník zakoupí v pokladně na předem určenou dobu. Prodej vstupenek začíná otevírací dobou Centra vodní zábavy a končí jednu hodinu před koncem otevírací doby. Návštěvník je povinen si zkontrolovat vrácení peněz a dobu vstupného ihned po zakoupení - pozdější reklamace nebudou uznány.

• Zakoupením vstupenky se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu, je povinen dodržovat jeho ustanovení a dbát pokynů zaměstnanců CVZ. V opačném případě bude návštěvník vykázán bez nároku na vrácení vstupného.

• Dětem mladším deseti let je vstup povolen pouze za doprovodu osoby starší osmnácti let. Doprovod je po celou dobu pobytu za dítě zodpovědný.

• Osobám každého věku je z hygienických důvodů povoleno koupání pouze v plavkách přiléhavého typu. Na bazénovou halu není povolen vstup v oděvu, který není určen k plavání.

• Při naplnění kapacity CVZ (130 skříněk) se vstup přes turnikety automaticky uzavírá až do uvolnění dalších míst odchodem některých z návštěvníků.

Vyloučení z Centra vodní zábavy

• Do centra nemají přístup a z koupání jsou vyloučeny osoby v podnapilém stavu nebo pod vlivem drog, dále osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob přítomných v centru (kožní vyrážky, hnisavé rány, bacilonosiči střevních chorob, osoby se záněty očních spojivek ) jakož i osoby zahmyzené.

• Je zakázán vstup osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v níž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.

• Vyloučeni z centra budou ty osoby, jejichž návštěva narušuje slušné chování a zásady mravnosti. Osoby které mají prokazatelně rušivý vliv na ostatní, bezpečnost provozu a čistotu bazénu.

• Z centra bude vykázán návštěvník, který přes napomenutí nedodrží ustanovení Návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů zodpovědných zaměstnanců, a to bez nároku na vrácení vstupného. Neopustí-li návštěvník v takovém případě bazén na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení člena policie ČR.

Provozní pokyny pro návštěvníky

• Všechny úkony po příchodu do centra se provádí v následujícím pořadí:

Seznámení s návštěvním řádem a zakoupení časové vstupenky,(čipu) permanentky

Převléknutí v převlékací kabině - obsazení šatní skříňky

Vysprchování - řádné omytí celého těla mýdlem a šamponem

Použití centra a dalších vodních atrakcí

• Před vstupem do bazénové haly nebo použitím vodních atrakcí jsou návštěvníci povinni z hygienických důvodů použít WC a sprchy, kde se řádně umyjí a osprchují bez plavek mýdlem a čistou vodou. Po opalování na terase jsou návštěvníci povinni před vstupem do bazénu se řádně umýt a osprchovat. Osoby s dlouhými vlasy jsou povinny si je stáhnout pevnou sponkou ( gumičkou ) nebo použít koupací čepici.

• Použití bazénu a atrakcí bez dozoru nebo bez přítomnosti odpovědných zaměstnanců není přípustné z bezpečnostních důvodů. Návštěvníci, kteří jsou neplavci nebo kteří plavou nedokonale, jsou povinni se zdržovat v prostorách pro neplavce. Plavčík je oprávněn vykázat v případě nedodržení takové návštěvníky do prostor pro neplavce. V zájmu vlastní bezpečnosti musí každý návštěvník uposlechnout příkazu plavčíka. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení, šetřit vodou a energiemi.

• Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat na mokrých plochách opatrně a předcházet tak případným úrazům, neboť provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené vlastní nepozorností, nekázní a nedodržováním návštěvního řádu.

• Svlékání, oblékání nebo odkládání šatstva mimo určené prostory šaten je zakázáno. Každý návštěvník musí mít čisté plavky.

• Za svévolné poškození a znečištění zařízení, případně ztrátu půjčených předmětů je každý návštěvník osobně odpovědný a je povinen škodu uhradit (nákupní cenou předmětu nebo cenou, jež bude vyčíslena zaměstnanci centra).

• Každý návštěvník si zodpovídá za správné uzamčení osobních věcí do šatní skříňky. Při ponechání osobních věcí a jejich ztrátě v převlékacích kabinkách a v neuzamčených skříňkách nenese provozovatel žádnou zodpovědnost za tyto věci. Při ztrátě čipu od šatní skříňky je návštěvník povinen zaplatit poplatek 100 Kč za otevření a poškození zámku. Při ztrátě čipu je návštěvník povinen zaplatit poplatek 100 Kč.

• Cenné předměty si mohou návštěvníci ponechat v pokladně, jinak za jejich ztrátu nebo odcizení nenese provozovatel odpovědnost. Předměty nalezené v objektu CVZ je nálezce povinen odevzdat plavčíkovi nebo v pokladně, kde bude proveden zápis.

• Vstup do sauny osobám mladším 15 let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let s platným vstupem do sauny. Nejnižší věk pro vstup do sauny je 10let se vstupenkou pro studenty. Po ukončení provozu sauny je nutné opustit prostor prohřívárny. Není dovoleno používat v prohřívárně vonné esence. Návštěvník je povinen dodržovat hygienické a mravnostní zásady používání sauny.

• Návštěvník je povinen dodržovat provozní řád toboganu, který je vyvěšen u nástupu na tobogan.

• Provozní doba Whirlpoolu je od10:00 do 21:15 hod. Návštěvník je povinen dodržovat pokyny perličkové lázně Whirlpool: maximální obsazení je 7 osob. Ze zdravotních důvodů je maximální doba pobytu ve Whirlpoolu 20 minut.

• Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu. Překročení zakoupeného časového limitu se doplácí za každou započatou 1 minutu - 1 Kč . Návštěvníci ve 21:30 hod. musí opustit prostor bazénové haly a ve 21:45 hod. opustit celou budovu centra.

• Přání a stížnosti týkající se provozu nebo zaměstnanců ,mohou návštěvníci uplatňovat v pokladně, u ředitele nebo u provozovatele - Města Kdyně.


Zakázané činnosti v centru vodní zábavy:

• V prostoru celého objektu je zakázáno kouřit a plivat nebo jinak znečišťovat tyto prostory.

• V prostoru bazénu je zakázáno křičet, pískat, běhat, dělat zbytečný hluk, vzájemně se potápět, srážet druhé osoby do bazénu, úmyslně stříkat na druhé osoby, skákat do vody s rozběhem, skákat z bočních stran do bazénu a dopouštět se jakýchkoli nepřístojností, které přílišným hlukem nebo ohrožením osobní bezpečnosti ruší pořádek v centru.

• Přísně je zakázáno močit do vody, plivat, vyplachovat si ústa a nos ve vodě, používat jakékoliv masti a krémy před a při koupání a jakýmkoli způsobem znečišťovat vodu.

• V prostorách centra je zakázáno čištění nebo praní prádla.

• Do objektu je zakázáno vodit s sebou psy nebo jiná zvířata.

• Mýdlo, šampón a osobní hygienické potřeby je povoleno používat pouze ve sprchách a na WC.

• Do centra je zakázáno s sebou brát a odhazovat žvýkačky, skleněné věci, jehly, špendlíky, holící čepelky a všechny předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.

• Je zakázáno vcházet do částí prostor a místností určených výhradně pro druhé pohlaví. V rámci celého objektu je zakázáno manipulovat s ovládáním elektroinstalace, topení a ostatního zařízení.

• V prostorách centra je zakázáno jíst potraviny, pít alkoholické nápoje a jiné nápoje vyjma míst k tomu určených.

• Do bazénu je zakázáno vnášet nafukovací kruhy a jiné předměty, potápěčské brýle, šnorchl, plavací ploutve, puky a míče (včetně tenisových). Povoleny jsou pouze nafukovací rukávky, plavecké brýle a plavecké pásky.

• Vstup na tobogan je povolen pouze bez kovových předmětů (přezky, řetízky, náramky, knoflíky), a jiných předmětů které by poškodily tobogan.

• Vstup na tobogan je zakázán neplavcům a osobám mladším 10 let.

• Je zakázáno sezení na plaveckých drahách a chytání se jich. Jsou zakázány "koňské zápasy". Je zakázáno na umělém vlnobití (vodní houpačce ) jakkoli do ní skákat . Vstup na vodní houpačku je zakázán neplavcům a osobám mladším 10ti let jen s doprovodem osoby starší 18ti let.

• Je přísně zakázáno přelézat nebo jinak překonávat dělící podvodní stěnu.

• Tento návštěvní řád platí od 1.5. 2010 .

Provozní řád toboganu

• Vodní tobogán smějí používat osoby - plavci starší 6 let.

• Osoby jezdí jednotlivě v intervalu 15 vteřin, nebo podle signalizačního zařízení.

• Vodní tobogán lze použít jen tehdy, proudí-li jím voda.

• Uživatel tobogánu musí respektovat příkazy a upozornění plavčíka.

• Návštěvník je při startu povinen se posadit na startovní díl a odrazem od horního madla se rozjede. Jiný způsob startu není dovolen.

• Na vodním tobogánu se jezdí v sedě nohama dopředu, nebo v leže na zádech nohama dopředu. Jiný způsob jízdy není dovolen. 


Zakázané činnosti:

• Přísný zákaz běhání po tobogánu.

• Během jízdy platí přísný zákaz zadržování vody, brzdit, zastavovat, chytat se a vylézat na okraje tobogánu, skákat na dojezdu z toboganu.

• Návštěvníci nesmí mít na sobě ani u sebe žádné ostré předměty (kovové - přezky, řetízky, náramky, klíče, cvoky a knoflíky).

• Návštěvníci se po dojezdu nesmí zdržovat v místě dopadu do vody a toto místo musí urychleně opustit. Dojezdový prostor o hloubce 1,2 m neslouží k plavání a koupání, ale pouze k dojezdu.

• Vstup zakázán na tobogán s nafukovacím kruhem.

• Zákaz jízdy na tobogánu dvou a více osob společně.

• Při porušování provozního řádu tobogánu dochází k ohrožování zdraví, vašeho i ostatních návštěvníků. Neukázněný návštěvník bude vykázán z prostorů bazénu bez náhrady vstupného.

• Tento provozní řád toboganu platí od 1.5.2010

.

Počet návštěvníků

Právě v centru: 13
Dnes již navštívilo: 141

maximální kapacita 150 osob

Otevírací doba

Bazén
Po 1200 - 2130
Út - Pá 1100 - 2130
So - Ne
1000 - 2130
Wellness
Po - Pá 1700 - 2100
So - Ne
1400 - 2100
podrobnosti ...

Fotogalerie